Trang web sử dụng scrapy để crawl dữ liệu về 1 chủ đề nào đó: ví dụ các phim mới trong mục phim viễn tưởng của trang phimmoi.net

Advertisements