Ứng dụng có thể đo chiêu cao, chiều dài, xa, gần của vật thể bằng ảnh chụp.

Advertisements