Ứng dụng có rất nhiều câu châm ngôn và sẽ hàng ngày random 1 câu lên để hiển thị. Có thể xem toàn bộ danh sách luôn cũng dk. Xem bằng cách vào ứng dụng, nó sẽ random sao cho miễn là câu đó ko trùng với câu hôm trước.

Hiển thị câu châm ngôn kèm theo tên người đưa ra nó…

Có thể xây dựng thêm chức năng tự thêm câu châm ngôn, tìm kiếm…

Advertisements