Ứng dụng có rất nhiều câu châm ngôn và sẽ hàng ngày random 1 câu lên để hiển thị. Có thể xem toàn bộ danh sách luôn cũng dk. Xem bằng cách vào ứng dụng, nó sẽ random sao cho miễn là câu đó ko trùng với câu hôm trước.

Hiển thị câu châm ngôn kèm theo tên người đưa ra nó…

Có thể xây dựng thêm chức năng tự thêm câu châm ngôn, tìm kiếm…

Cập nhật ngày 4/9/17: thêm cả random một bài hát, một quyển sách để đọc, … nói chung lại là có thể random nhiều thể loại hơn. Trong random 1 bài hát thì có thể thêm chọn thể loại để random, vì random thường muốn 1 thứ mới nên những lần random sẽ dk ghi lại vào cơ sở dữ liệu để những bài tử trước sẽ có tỉ lệ xuất hiện thấp hơn…

Advertisements