Một ứng dụng đưa ra số điểm bạn cần đạt được để đạt được mục tiêu điểm môn học. Ví dụ mục tiêu môn Đại số được B <-> 7 điểm, thì khi điểm giữa kì bạn được 7, nó sẽ tính ra điểm cuối kì bạn cần đạt được tối thiểu là 7. Dĩ nhiên đây là ví dụ đơn giản và còn chưa tính đến tỉ lệ điểm: giữa kì chiếm 30%, chuyên cần 10%, cuối kì 60% chẳng hạn.

Khi tạo mục tiêu 1 môn học yêu cầu: điểm TB muốn đạt được, tỉ lệ % các điểm, ban đầu có thể có mặc định là 10, 30, 60 với các gợi ý mặc định chính là điểm TB. Ví dụ nhập điểm TB muốn đạt là B <-> 7 thì => các điểm chuyên cần, giữa kì, cuối kì cũng là 7, trong quá trình học khi bạn biết điểm giữa kì thì sẽ sửa lại phần điểm giữa kì thì chương trình sẽ tính toán lại điểm.

Advertisements