Có 3 nguyên tắc trụ cột: đóng gói, thừa kế và đa hình, còn trừu tượng hóa là khái niệm nền tảng.

 1. Trừu tượng hóa : biểu diễn 1 tình huống phức tạp trong thế giới thực bằng một mô hình được đơn giản hóa, chú trọng đến các tính chất quan trọng, bỏ qua các chi tiết ít quan trọng
 2. Đóng gói : che đi các chi tiết cài đặt và chỉ thấy giao diện của mô đun. Lớp là công cụ lập trình chính cho việc thực hiện nguyên tắc đóng gói, là tập hợp các đối tượng có cùng thuộc tính và hành vi
  • thuộc tính (atribute) : lưu trữ thông tin trạng thái của đối tượng
  • hành vi (behavior) : hoạt động của 1 đối tượng mà có thể nhìn thấy được từ bên ngoài
  • phương thức (method) : là 1 thao tác hay dịch vụ nào đó được thực hiện đối với đối tượng đó khi nó nhận thông điệp tương ứng
  • trạng thái (state) : phản ánh giá trị hiện tại của các thuộc tính của 1 đối tượng
 3. Thừa kế
 4. Đa hình : cùng 1 thông điệp được hiểu theo các cách khác nhau tùy theo đối tượng nhận được thông điệp đó thuộc lớp nào
Advertisements