Sử dụng scrapy xây dựng 1 trang web thu thập thông tin như báo mới, sau đó dùng ứng dụng tóm tắt nội dung 1 bài viết để tóm tắt nội dung lại …

Advertisements