Ứng dụng này có thể mở file ảnh và coi ảnh đó như là nền, sau đó có các select thành phần hoặc kéo như ứng dụng chụp ảnh màn hình (select area) để gán 1 thành phần html tương ứng cho nó:

 

Update 3/6/17: Hiện nay mới có ứng dụng chuyển hình ảnh thành html luôn.

Advertisements