Vào trang https://ngrok.com/ tải về

Giải nén chạy terminal tại thư mục chứa ngrok :

ngrok version

Câu lệnh trên để kiểm tra version. Tiếp tục :

sudo mv ngrok /usr/local/bin

Rồi chạy thử theo cú pháp:

ngrok http 3000

 

Nguon tham khao: https://www.twilio.com/blog/2015/09/6-awesome-reasons-to-use-ngrok-when-testing-webhooks.html

Advertisements