Bạn có thể ghi chép lại các công việc trong ngày kèm thời gian thực hiện. Trong khoảng thời gian có thể làm nhiều việc(mỗi công việc 1 màu, như kiểu label, có thể tự chọn)  và mỗi việc có 1 thời gian bắt đầu và kết thúc, nếu giao nhau sẽ là trọn 2 màu của 2 công việc đó.

Ghi lại được các hành động sẽ rất tiện sau này tra cứu, có thể kết hợp với ứng dụng tính thu chi luôn. Nếu là ghi chú thu chi thì sẽ gán nhãn thu chi, nên mục nhập sẽ có thêm giá thu chị. Đến cuối tháng sẽ tự tổng hợp lại

Advertisements